OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
 1. Przetwarzanie danych

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami rekrutacji i programem kształcenia na wybranym kierunku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119. z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku informuje, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok (dalej jako „WSE”),

  2) W WSE został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iodo@wse.edu.pl.

  3) Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w celu :

  a. realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przy czym brak wyrażenia zgody bądź jej cofnięcie uniemożliwi Pani/Panu udział w procesie rekrutacji,

  b. w razie podjęcia przez Panią/Pana studiów w celu:

  - realizacji procesu kształcenia,

  - dokumentacji przebiegu studiów,

  - wykonania przez WSE obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Dz.U.2017.2183 t.j. z późn. zm.),

  - monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów,

  - kontaktu osobistego, regulowania opłat, informowania o procesie kształcenia, ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia

  na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) – są bowiem niezbędne do realizacji umowy,

  - art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) – albowiem są niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych określonych ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym .

  4) Pani/Pana dane osobowe, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie w celach marketingowych mogą być również przetwarzane w celu:

  a. organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, ankiet innych, niż związane z procesem kształcenia,

  b. prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi WSE oraz partnerów WSE, w tym w formie mailingu,

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

  5) Dane osobowe będą przechowywane przez WSE przez okres:

  a. niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, w tym określony ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Dz.U.2017.2183 t.j. z późn. zm.),

  b. do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody w sytuacji danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody,

  c. dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.

  6) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. WSE ma prawo przekazać dane osobowe stronie trzeciej – jeśli będzie to konieczne, aby WSE mogła świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, które WSE upoważni i którym powierzy czynności przetwarzania danych osobowych np. dostawcy usług informacyjno-telekomunikacyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z WSE, tylko zgodnie z poleceniami WSE i zakresie celów realizowanych przez WSE.

  7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  8) Ma Pan/Pani prawo do:

  a. dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych,

  b. usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych osobowych – przy czym działania te mogą uniemożliwić realizację celów dla których są przetwarzane, w tym celu realizacji procesu kształcenia,

  c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sytuacji danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – przy czym cofnięcie zgody uniemożliwi realizację celów, dla których są przetwarzane,

  d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obowiązkowe dla realizacji procesu rekrutacji i kształcenia na studiach.

 2. Błędy danych
  Przyjmuję do wiadomości, że Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.