OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
 1. Przetwarzanie danych

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami rekrutacji i programem kształcenia na wybranym kierunku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119. z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119. z późn. zm.).

  Wyrażam zgode na publikację mojego wizerunku w formie zdjęć w celach marketingowych i promocyjnych w mediach spolecznościowych i na stronie internetowej WSE, w przypadku podjęcia kształcenia na studiach.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenia o ochronie danych (zwane dalej RODO), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku informuje, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok (dalej jako „WSE”),

  2) W WSE został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iodo@wse.edu.pl.

  3) Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w celu :

  a. realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przy czym brak wyrażenia zgody bądź jej cofnięcie uniemożliwi Pani/Panu udział w procesie rekrutacji,

  b. w razie podjęcia przez Panią/Pana studiów w celu:

  - realizacji umowy o kształcenie na studiach, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO

  - realizacji obowiazków prawnych ciążacych na administratorze, określonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez adminmistratora, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO (monitoring wizyjny, ewentualne dochodzenie roszczeń),

  4) Pani/Pana dane osobowe, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie w celach marketingowych mogą być również przetwarzane w celu:

  - organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, ankiet innych, niż związane z procesem kształcenia,

  - prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi WSE oraz partnerów WSE, w tym w formie mailingu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  - promocji uczelni i jej usług edukacyjnych, w przypadku wyrażania zgody na publikację wizerunku w mediach spolecznościowych i stronie internetowej WSE, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  5) Dane osobowe będą przechowywane przez WSE przez okres:

  a. niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, określony 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Dz.U.2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861) - dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.

  b. do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody w sytuacji danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem do momentu jej cofnięcia.

  6) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. WSE ma prawo przekazać dane osobowe stronie trzeciej – jeśli będzie to konieczne, aby WSE mogła świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, które WSE upoważni i którym powierzy czynności przetwarzania danych osobowych.

  7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  8) Ma Pan/Pani prawo do:

  a. dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych,

  b. usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych osobowych – przy czym działania te mogą uniemożliwić realizację celów dla których są przetwarzane, w tym celu realizacji procesu kształcenia,

  c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sytuacji danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – przy czym cofnięcie zgody uniemożliwi realizację celów, dla których są przetwarzane,

  d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzeniem w sprawie studiów jest obowiązkowe dla realizacji procesu rekrutacji i kształcenia na studiach, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

 2. Błędy danych
  Przyjmuję do wiadomości, że Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.